80s toys - Atari. I still have
dien dan pascal
v
12:2506/02/13
Người sáng lậpngô quang vĩnh trọng

hay su dung tring duyet UC Browser de tai trang dien dan tot nhat nhe !


Trình duyệt UC Browser

[Tải ngay][Hướng dẫn]
Thông báo!
Next 2 1-ban quan tri dien dan xin thong bao : cac ban co nhung bai tap pascal hay nhung sang kien hay giai cac bai toan bang ngon ngu pascal thi hay chia se tren dien dan nhe ! hoac lien he voi admin qua so 01649255669
code pascal giai phuong trinh bac 3

Từ rất lâu rồi tôi đã muốn tự giải được phương trình bậc 3 và sau 1 thời gian tôi rất vui được giới thiệu đến mọi người đoạn mã pascal của chương trình giải phương trình bậc 3 có cả nghiệm số phức. Do kiến thức hạn hẹp nên có nhiều chỗ không được tốt lắm mong bạn đọc sửa chữa cho tốt hơn.

programgiaiptbac3;

usescrt;

   functionarccos(k:real):real;{tao ham arrcos khi |k|<=1}

   varalpha:real;

   begin

     ifk>0thenalpha:=arctan(sqrt(1/k/k-1))elseifk<0thenalpha:=arctan(-sqrt(1/k/k-1))elsealpha:=pi/2;

     {tan2=1/cos2-1}

     arccos:=alpha;

   end;

   functioncan(k:real):real;{tao ham tinh can bac 3 thong qua exp va ln}

   varex:real;

   begin

       ifk<0thenex:=-exp(ln(abs(k))/3)elseifk>0thenex:=exp(ln(k)/3)elseex:=0;

       {vi a^x=(e^ln a)^x = e^(ln a . x) a>0}

   can:=ex;

   end;

   procedurenghiemphuc(a,b,c:real);{tao thu tuc tim nghiem phuc}

   vard:real;x,y:real;

   begin

   d:=-b*b+4*a*c;{delta luon nho hon 0 trong truong hop nay nen lay so doi de khong can dung abs(d)}

   x:=-b/2/a;y:=sqrt(d)/2/a;

   writeln(' Nghiem Phuc: x2 = ',x,' + ',y,'i');

   writeln('              x3 = ',x,' - ',y,'i');

   end;

vara,b,c,d:real;s,k:real;

   x1,x2,x3:real;

begin

clrscr;

write('Nhap a,b,c,d = ');readln(a,b,c,d);

s:=b*b-3*a*c;writeln(s);

ifs<>0then

begin

   k:=(9*a*b*c-2*b*b*b-27*a*a*d)/2/sqrt(abs(s*s*s));writeln(k);

   ifs>0then

   begin

   ifabs(k)<=1thenbegin

           writeln('PT co 3 nghiem thuc: ');

       x1:=(2*sqrt(s)*cos(arccos(k)/3)-b)/(3*a);

       x2:=(2*sqrt(s)*cos(arccos(k)/3-2*pi/3)-b)/(3*a);

       x3:=(2*sqrt(s)*cos(arccos(k)/3+2*pi/3)-b)/(3*a);

       writeln('x1 = ',x1:10:12);

       writeln('x2 = ',x2:10:12);

       writeln('x3 = ',x3:10:12);

       end

   else

       begin

       x1:=sqrt(abs(s))*abs(k)/3/a/k*(can(abs(k)+sqrt(k*k-1))+can(abs(k)-sqrt(k*k-1)))-b/3/a;

       writeln(' Nghiem thuc: x1 = ',x1:10:12);

       a:=a;b:=x1*a+b;c:=x1*b+c;{mieu ta hooclo}

       nghiemphuc(a,b,c);

       end;

   end

   else

       begin

       x1:=sqrt(abs(s))/(3*a)*(can(k+sqrt(k*k+1))+can(k-sqrt(k*k+1)))-b/3/a;

       writeln(' Nghiem thuc: x1 = ',x1:10:12);

       a:=a;b:=x1*a+b;c:=x1*b+c;{mieu ta hooc lo}

       nghiemphuc(a,b,c);

       end;

end

else

   begin

   x1:=(-b+can(b*b*b-27*a*a*d))/3/a;

   writeln(' Nghiem thuc: x = ',x1:10:12);

   end;

readln

end.


<== quay lai

tap tìm kiếm :dien dan pascal,thao luan pascal truc tuyen,nhung bai tap pascal hay,giai phuong trinh bac 3 bang pascal,giai cac bai tap trong sah giao khoa tin hoc 11,giai cac bai tap trong sach giao khoa trang 50-51,huong dan giai cac bai tap pascal trong sanh giao khoa,


Thống kê

0nline : 20
Hôm nay : 50
Tổng cộng : 121003
GAME HOT
.VINH TRONG.
HOMEBÁO LỖI
© Copyright Vinh Trong97
Powered by dd pascal
sdt admin:01649255669
Gọi Admin
Gửi SMS
Lưu số
email:hotrodiendan@gmail.com

Build your mobile website